Skip to content
01

Ikastaroak

Haur eta helduei zuzendutako ordutegi eskaintza zabala.

Cursos de teatro todo el año para niños y adultos adaptados a horarios.

Astean egun batean, adin guztientzako antzerki ikastaroak.

Clases de teatro para todas las edades, 1 día a la semana.

Estudioa

Iparragirre kalea, 5 - 20001 Donostia-San Sebastián

☎ 600 529 308

Borobil Teatroa Estudioa, helburu argi batekin jaio den proiektua da, antzerkia herritarrengana hurbiltzea. Ezagutzen dutenei ezinbesteko topaketa eskaini eta ezagutzen ez dutenei bizitza ikusteko beste modu bat aurkezu.Donostiako Gros auzoan kokatutako estudioak sorkuntzarako denbora eskaintzen duen espazio bat izan nahi du asteko antzerki ikastaroen bitartez alde batetik, eta artearekin zerikusia duten diziplina desberdinetan espezialitatutako asteburuko tailer eta kurtso monografikoekin bestetik.  


Publiko zabal bati zuzenduta dago. 7 urte bitarteko neska-mutiletatik, gazte zein heldu eta erretiratuetara.  
 
Helburua antzerkiaren inguruko kuriositatea piztea, hura ulertzea eta herritarrak antzerki gehiago sortu eta kontsumitzera motibatzea da.

Ikastaroak

7-13 urte / años

Eguna / Día:
Astelehena, asteazkena edo ostirala
Lunes, miércoles o viernes
Hora / Ordua:
17:30 - 19:00

14-18 urte / años

Eguna / Día:
Asteartea edo osteguna
Martes o jueves
Hora / Ordua:
17:30 - 19:00

Helduak / Adultos

Eguna / Día:
Astelehenetik ostiralera
De lunes a viernes
Ordua / Hora:
09:15 - 10:45
11:00 - 12:30
19:15 - 20:45

Izen-emateak

  Parte hartzailearen datuak /Datos del/la participante


  Familia datuak / Datos familiares  Bankuko datuak / Datos bancarios

  Baimena / Autorización

  Baimena ematen diot nire seme/alabari Borobilteatroak antolatutako tailerrean parte hartzeko, eta egiten dituzten jardueren berri osoa dut.* Emandako datu pertsonalak fitxategi automatizatu eta konfidentzial batean sartuko dira, erakundeak egiten dituen jardueren berri emateko. 15/1999 Lege Organikoaren arabera, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu. Horretarako, Borobilteatrora bidali beharko duzu eskabidea, borobilpro@gmail.com helbide elektronikoan. Irudiak baimentzea: Borobilteatroak adingabearen irudia hartzea proposatu du, web orrian, blogean, aldizkarietan, publizitate korporatiboan, bideoetan eta beste komunikabide batzuetan zabaltzeko. Komunikabide horien dibulgazio-izaera eta interes kulturala kontuan hartuta, jarduera horrek adingabearen ohorean edo ospean kalterik ez egiteak, jarduera hori ez dela nire ordezkatuaren interesen aurkakoa, eta Kode Zibilaren maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoaren 3.1 eta 3.2 artikuluetan eta 162.1. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, berariaz adierazten duela nire irudia lortu eta zabaltzeko baimena.
  --
  -- Autorizo a mi hijo/a a participar en el taller organizado por Borobilteatroa, tengo total conocimiento de las actividades que van a realizar. *Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial con la finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud a Borobilteatroa, en la dirección de correo electrónico borobilpro@gmail.com Autorización imágenes: Borobilteatroa se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog, revistas, publicidad corporativa, videos y otros medios de comunicación. Que dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi representado.
  Helbideratzeko agindu hau sinatuz, zordunak baimena ematen dio (a) Borobilteatroa sozietateari jarraibideak bidaltzeko zordunaren erakundeari bere kontua zorduntzeko, eta (B)-k erakundeari zordunketak bere kontuan egiteko, Borobilteatroa enpresaren jarraibideei jarraituz. Bere eskubide gisa, zorduna legitimatuta dago bere erakundeak itzulketa egin dezan, harekin sinatutako kontratuaren baldintzen arabera. Kontuan zordunketa egin eta hurrengo zortzi asteen barruan egin beharko da itzulketa-eskaera. Zure finantza-erakundean dituzun eskubideei buruzko informazio gehigarria eskura dezakezu. --
  -- Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Borobilteatroa a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Borobilteatroa . Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.